Vien vat ly y sinh

Giới thiệu

Viện Vật Lý Y Sinh Học là một đơn vị khoa học – công nghệ nhà nước, đồng thời thực hiện nhiệm vụ của tiểu ban Vật lý Y Sinh học thuộc Cục Quân Y – Tổng cục Hậu cần