Vien vat ly y sinh

Y học vật lý - Y học phục hồi

Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

LASER He-Ne CHIẾU VÀO MÁU TRONG LÒNG MẠCH