Vien vat ly y sinh

Nghiên cứu khoa học

Hội thảo chuyên đề: Vật lý hiện đại - GS. Nguyễn Văn Liễn


Hội thảo chuyên đề Vật lý hiện đại - Gs. Nguyễn Văn Liễn

Bài giảng ngày 12/07/2016 về  DNA G4:  Download

Bài giảng ngày 13/07/2016 về Sóng hấp dẫn Gravity wave: Download