Vien vat ly y sinh

Sách chuyên khảo

Cơ sở vật lý y sinh học

Xem thêm

Các tác nhân vật lý thường dùng trong VLTL

Xem thêm

Đại cương về Laser y học và Laser ngoại khoa

Xem thêm

Phân hủy quang nhiệt chọn lọc ngoại khoa thẩm mỹ

Xem thêm

Hình ảnh học tuyến vú và tầm soát ung thư vú

Xem thêm

Vật lý hiện đại

Xem thêm