HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐAU LƯNG MÃN TÍNH LÂU NĂM TẠI VIỆN VẬT LÝ Y SINH HỌC - Vật Lý Y Sinh