Đánh giá ban đầu về việc áp dụng VLTL - PHCN trong điều trị hậu Covid -19 tại Viện Vật lý Y Sinh học - Vật Lý Y Sinh