VẬT LÝ TRỊ LIỆU & PHCN - Vật Lý Y Sinh

GIẤY PHÉP KHÁM CHỮA BỆNH & DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM BỆNH

GIẤY PHÉP KHÁM CHỮA BỆNH

Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh

 

Danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh