Ứng dụng sóng xung kích trong Vật lý trị liệu - Vật Lý Y Sinh