THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID-19 - Vật Lý Y Sinh